• Sin has a name and it is Borgia.

    (Source: tyenespoison, via cesarexlucrezia)

    • 860
    • 860
    • 647